1. Poniższe ogólne warunki sprzedaży, dostawy towarów i świadczenia usług ( dalej: Warunki) stosuje się do sprzedaży oraz wykonywania usług przez MagicNets Sp. Z o.o. (zwanym dalej „Sprzedawcą”) dla Klientów tej spółki (zwanych dalej „Kupujący”).
2. Niniejsze warunki nie znajdują zastosowania do sprzedaży dla konsumentów. W takim wypadku znajdzie zastosowanie umowa stron oraz każdorazowo przepisy obowiązujące w tym zakresie.
3. Ogólne warunki obowiązują w zakresie nabywania lub zamawiania wszystkich towarów i usług u Sprzedawcy, obowiązują w każdym wypadku, nawet jeżeli nie ma o tym wprost w umowie. Nie obowiązują jedynie gdy stron wprost pisemnie wyłączą ich zastosowanie w całości lub w części.
4. Zastosowanie niniejszych Warunków obejmuje wszystkie umowy zawarte z Kupującym.
5. W przypadku gdy Kupujący posiada własne regulacje dotyczące nabywanie/zbywania towarów lub usług nie znajdują one zastosowania w relacji ze Sprzedawcą. Kupujący akceptuje ich wyłączenie we wszelkich stosunkach handlowych z nim

6. Jedyną dopuszczalną formą jest składanie zamówień w formie pisemnej przez osobę zdolną do reprezentacji Kupującego. Wyłączenie tej formy i zastąpienie jej inną wymaga również formy pisemnej. Sprzedającego co do zasady nie wiążą zamówienia inne niż pisemne. Jeżeli strony ustaliły cokolwiek w innej formie niż pisemna wymagane jest potwierdzenie tego na piśmie, zaś obowiązek ten obciąża Kupującego w pierwszej kolejności.
7. Nie będą przyjmowane zamówienia w których Kupujący będzie samodzielnie wyłączał zastosowanie w całości lub w części : niniejszych Warunków, wzorów dokumentów, formularzy, instrukcji i wszelkich innych dokumentów, oświadczeń jakie przesłał mu Sprzedawca lub jakie Sprzedawca przedstawił do dyspozycji lub udostępnił w sposób umożliwiający zapoznanie się z nimi.
8. Sprzedawcę wiążą jedynie zamówienia jakich otrzymanie w całości i bez zastrzeżeń pisemnie potwierdził. Strony znoszą wszelkie domniemania z jakich wynikałoby, że bierność Sprzedawcy stanowi wyraz akceptacji dla zamówień lub innych komunikatów ze strony Kupującego.
9. Sprzedawcę nie wiąże cennik i katalog umieszczane na jego stronie internetowej, jak też nie wiążą go inne broszury, katalogi, wydruki związane z prowadzoną działalnością. Nie stanowią one oferty i mają one charakter jedynie informacyjny.
10. Jeżeli złożenie zamówienia powinno być poprzedzone wizją lokalną, spotkaniami, udziałem osób trzecich, wykonaniem badań, ekspertyz, Sprzedawca nie ponosi ich kosztów chyba, że strony tak pisemnie ustalą

11. O ile inne warunki zakupu zostały zaakceptowane, dostawa od Sprzedawcy do Kupującego odbywa się na zasadach „FCA” z tym, że każdorazowo z adresu siedziby Sprzedawcy w standardowym opakowaniu zgodnie z obowiązującymi i stosowanymi warunkami INCOTERMS 2010 „FCA”. Co do zasady załadunek odbywa się w jednym terminie i nie może tamować innych działań Sprzedawcy. Odstępstwa od tej zasady wymagają formy pisemnej. Wybór przewoźnika jakiego dokona Kupujący, o ile nie będzie dokonywał odbioru samodzielnie uwzględni powyższe postanowienia.
12. Z poszanowaniem zasad „FCA” Strony uzgadniają, że w swoim obopólnym interesie każdorazowy załadunek odbywa się na ryzyko i rachunek Sprzedającego w godzinach pracy Sprzedawca, z poszanowaniem dni wolnych i świąt w Polsce. Jeżeli nabywca zażąda szczególnej ochrony lub dodatkowego opakowania , taka ochrona lub opakowania powinny być dostarczone wyłącznie zgodnie z wcześniejszym uzgodnieniem ze Sprzedawcą zaś a Kupujący ponosi wszelkie koszty w tym zakresie.
13. Przy zakupie towarów poniżej kwoty 200 PLN do ceny każdorazowo zostanie doliczona dodatkowa pozycja za pakowanie i przygotowanie do załadunku w kwocie 100 PLN.
14. Sprzedawca ustali z Kupującym czas wykonania zlecenia, dostawy, sprzedaży towarów każdorazowo w sposób indywidualny, przy uwzględnieniu potrzeb Stron. Sprzedawca nie akceptuje zleceń w których czas ich realizacji jest wyznaczany jednostronnie.
15. Wraz z wydaniem towarów objętych umową Stron Sprzedawca wyda Kupującemu dokumenty koniecznie dla użytkowania ich, w zakresie przewidzianym polskim prawem..
16. Sprzedawca nie deklaruje co do zasady zgodności towarów z innymi niż polskie normy oraz polskie prawo. Dostosowanie do innych norm wymaga pisemnego porozumienia stron poprzedzającego zawarcie umowy.
17. W wypadku gdy Strony ustalą inne niż powyżej opisane zasady załadunku czyniąc odpowiedzialnym za nie Sprzedawca, Kupujący zapewnia możliwość dotarcia do miejsca wyładunku w taki sposób aby pojazd transportujący miał możliwość zaparkowania bez niebezpieczeństwa utknięcia lub uszkodzenia innych pojazdów lub elementów otoczenia. Jeżeli tak nie jest, dostawa jest uznana za dokonaną w najbliższe w ocenie kierowcy miejsce, gdzie takie ryzyka nie występują.
18. Jeśli Kupujący chce dostarczyć towar w innym miejscu niż adres Kupującego, Kupujący ponosi odpowiedzialność za wandalizm, kradzież lub uszkodzenie po tym czasie, gdy przewoźnik dostarczył towar w wyznaczonym miejscu. W relacji między Kupującym a Sprzedawcą nastąpi dostawa, a ryzyko przeniesienia przechodzi, gdy Sprzedawca dostarcza towar przewoźnikowi.
 Przewoźnik, który przewozi towary, jest niezwłocznie informowany o tym w przypadku widocznych uszkodzeń i zaginionych paczek, a w liście przewozowym wpisuje się notatkę, lub jeżeli nie jest to możliwe dokumentuje w inny sposób . W przeciwnym razie prawo Kupującego do złożenia reklamacji przewoźnikowi wygasa.
19. W przypadku, gdy Kupujący nie dokona odbioru towarów zamówionych, bez względu na datę i sposób zapłaty, jest zobowiązany do poniesienia kosztów ich pakowania, wysyłki, magazynowania po umówionej dacie odbioru, oraz innych uzasadnionych kosztów ponoszonych przez Sprzedawcę , według cen z miejsca w jakich są dokonywane czynności i ponoszone koszty. Sprzedawca jest uprawniony do powstrzymania się z wydaniem towarów ( nawet po zapłacie ich ceny) do czasu uregulowania takich kosztów, zaś Kupującemu nie przysługują w stosunku do Sprzedawcy żadne roszczenia pod jakimkolwiek tytułem jeżeli w wyniku takiego powstrzymania się Sprzedawcy Kupujący jest w opóźnieniu lub zwłoce wobec podmiotów trzecich. W szczególności, choć niewyłącznie, Sprzedawca nie ponosi w takich wypadkach odpowiedzialności za konsekwencje niedotrzymania umów przez Kupującego.

20. Usługa montażu ma charakter odrębny od samej sprzedaży i nie jest co do zasady wliczona w cenę towarów jakie produkuje/dostarcza/ sprzedaje Sprzedawca. Jej wykonania wymaga, poza uzgodnieniem ceny, zapewnienie sprzedawcy odpowiednich warunków w pełni umożliwiających bezproblemowe wykonanie montażu. Są one opisane w niniejszych warunkach w sposób niewyłączny tzn., że Kupujący winien przewidzieć wszelkie okoliczności i ryzyka zewnętrzne jakie mogą napotkać Sprzedającego przy montażu oraz im zapobiec
21. Uzyskanie wszelkich zgód, pozwoleń, decyzji, prawa do dysponowania gruntem, poniesienie wszelkich opłat urzędowych, opłat za najem itp. leży zawsze po stronie Kupującego. Warunkiem rozpoczęcia montażu jest, poza wyżej wymienionymi, przekazanie Sprzedającemu na 7 dni przed planowanym rozpoczęciem montażu podkładów geodezyjnych z naniesionymi instalacjami elektrycznymi, energetycznymi, gazowymi, wodnokanalizacyjnymi, internetowymi itp. oraz zapewnienie że w miejscu montażu w zakresie klasyfikacji gruntów na jakich będą prowadzone prace z uwzględnieniem cech fizycznych, wytrzymałościowych, chemicznych i mechanicznych mieści się w kategoriach od I do III normy PN-86/B-02480. W przypadku, gdy Wykonawca ustali, że miejscu montażu występują grunty o innych niż wskazane wyżej kategorie, bez względu na zawartą umowę posiada uprawnienie do dodatkowej indywidualnej wyceny montażu to uwzględniającej.
22. Termin realizacji zleceń wymagających montażu ze Strony Sprzedającego może ulec przesunięciu w przypadku działania siły wyższej w tym w szczególności klęsk żywiołowych, niesprzyjających warunków atmosferycznych ( strony uznają za takie ujemne temperatury poniżej -5 , nasilone opady śniegu, deszczu i gradu, dodatnie temperatury powyżej 300C, itp ), nieudostępnienia przez Kupującego w umówionym terminie miejsca w którym mają być zamontowane sprzedane urządzenia oraz nieudostępnienia Sprzedawcy podkładów geodezyjnych z naniesionymi instalacjami elektrycznymi, energetycznymi, gazowymi, wodnokanalizacyjnymi, internetowymi itp.
23. Kupujący, niezależnie od innych postanowień uzgodnionych przez Strony zobowiązuje się

 1. wskazać miejsce montażu zakupionych urządzeń ,
 2. umożliwić przedstawicielom Sprzedawcy wstęp na teren , na którym planowany jest montaż zakupionych urządzeń,
 3. umożliwić wjazd ciężkiego sprzętu (dźwig, samochód ciężarowy, koparka itp. )
  na teren , na którym planowany jest montaż zakupionych urządzeń,
 4. odebrać wykonane roboty montażowe po uprzednim zawiadomieniu Kupującego drogą
  elektroniczną ( e-mail ) z jednodniowym wyprzedzeniem i w terminie wskazanym przez Sprzedawcę.

24. W wypadku, jeżeli plac na którym mają być zamontowane zamówione urządzenia nie będzie przygotowany do montażu z przyczyn leżących po stronie Kupującego, a przedstawiciele Sprzedawcy ( ekipa montażowa ) dowiedzą się o tym po przybyciu na miejsce montażu, termin rozpoczęcia realizacji ustalony zostanie ponownie i liczony będzie od tej daty, a Kupujący zobowiązuje się pokryć koszty transportu urządzeń w obie strony w wysokości 2 zł/km netto.
25. Kupujący niezależnie od zapisów powyższych oraz zapisów o karach umownych jest zobowiązany do pokrycia na rzecz Sprzedawcy wszelkich kosztów poniesionych z przyczyn nieleżących po stronie Sprzedawcy a związanych z utrudnieniem lub uniemożliwieniem wykonania umowy Stron w ustalonym terminie.
26. W wypadku nieprzystąpienia Kupującego do odbioru w wyznaczonym terminie, Sprzedawca uprawniony będzie do sporządzenia jednostronnie protokołu odbioru sprzedanych urządzeń i/lub robót montażowych. Kopia protokołu sporządzonego przez Sprzedawcę zostanie doręczona przedstawicielowi Kupującego bezpośrednio za pokwitowaniem lub przesłana na adres wskazany w umowie listem poleconym, w terminie 5 dni od daty sporządzenia protokołu.

27. Kupujący zobowiązuje się do zapłaty Sprzedawcy umówionej ceny, przy czym Strony zastrzegają własność sprzedanych urządzeń na rzecz Sprzedawcy do chwili uiszczenia pełnej ceny. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że zgodnie z wydaną dla Sprzedającego indywidulanej interpretacji nie zachodzą przy dokonywanej przez niego sprzedaży zasady tzw. „odwróconej płatności” oraz że wystawi on Kupującemu fakturę wraz z podatkiem od towarów i usług VAT według obowiązującej stawki
28. Cena płatna będzie w następujący sposób:

 1. 50% ceny określonej w ust.1 przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy,
 2. 50% ceny określonej w ust.1 przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy w dniu rozpoczęcia montażu ( data uznania rachunku Sprzedającego)

29. Jeżeli Kupujący dopuścił się opóźnienia z zapłatą ceny za dostarczoną część urządzeń Sprzedawca może powstrzymać się z dostarczeniem dalszych części urządzeń, wyznaczając Kupującemu odpowiedni termin na zapłatę ceny za wydane urządzenia, a po bezskutecznym upływie tego terminu , może od mowy odstąpić.
To samo dotyczy wypadku, jeżeli ze względu na stan majątkowy dłużnika wątpliwe jest, czy zapłata za część urządzeń, które mają być dostarczone później, nastąpi w terminie.
30. Cena będzie płatna każdorazowo w walucie w jakiej wystawiono fakturę na rachunek bankowy podany w niej oraz we wskazanym na fakturze terminie.
31. Do ceny doliczony będzie podatek od towarów i usług VAT według obowiązującej stawki, chyba że zgodnie z polskimi przepisami podatkowymi świadczenie jest zwolnione z podatku.

32. Sprzedawca odpowiada za wady sprzedanych/dostarczonych towarów na zasadach określonych w polskim prawie. Jednocześnie z uwagi na charakter oferowanych towarów odpowiedzialność ta wymaga dołożenia należytej staranności przez Kupującego. Poniższe zapisy odpowiednio mają zastosowania zarówno do rękojmi, jak i do gwarancji. Kupujący, pod rygorem utraty uprawnień z tytułu rękojmi i gwarancji jest bezwzględnie zobowiązany do :
a) pisemnego oraz mailowego zgłoszenia każdej wady niezwłocznie po jej wykryciu, z tym, że nie później niż 24 godziny od jej powstania
b) zabezpieczenia miejsca powstania wad w sposób, który uniemożliwi korzystanie z wadliwego towaru do czasu przyjazdu serwisu oraz nie zwiększy zakresu szkód
c) regularnej obserwacji towarów i reagowania na powstanie wad jak też na widoczne prawdopodobieństwo ich powstania
d) serwisowania towarów przez profesjonalny podmiot posiadający wiedzę, doświadczenie i sprzęt ( w tym części zamienne) odpowiednie dla towarów w odstępach nie rzadszych niż raz w roku ( w sposób konieczny zakresem zużycia, oraz zawsze z zachowaniem normy PN EN 1176 lub po niej następujących ) oraz dokumentowanie tego serwisu w założonej i prowadzonej w sposób regularny książce placu zabaw, zawierającej komisyjne wpisy serwisu oraz kopie potwierdzających je zleceń, faktur, zdjęć, itp. Druk książki placu zabaw stanowi załącznik do umowy sprzedaży zawieranej przez Strony.
e) serwisowanie towarów będzie prowadzone w sposób:

 1. codziennej wizji lokalnej (oględziny okresowe)– fizycznej kontroli stopnia zużycia i uszkodzeń, widocznych zmian w urządzeniu – oczywistych zagrożeń, które mogą być wynikiem normalnego użytkowania, wandalizmu lub warunków pogodowych.
 2. kontroli co 3 miesiące (kontrola funkcjonalna) – sprawdzenia dodatkowo miejsc mocowania i montażu, stanu lin, naprężenia lin – sprawdzenie działania i stateczności urządzeń.

33. Kupujący akceptuje, że odpowiedzialnością Sprzedawcy nie są objęte wady mechaniczne które powstały nie w wyniku normalnego zużycia zgodnie z przeznaczeniem, lecz wynikające z używaniem towarów w innych celach, aktami wandalizmu, szkód wynikłych z siły wyższej, niewłaściwego lub niewykonanego serwisowania.
34. Obowiązkiem Kupującego jest zawiadomienie o wadzie. Sprzedawca odpowie na to zawiadomienie w terminie 14 dni. Kupującemu w tym terminie, oraz po jego upływie, jeżeli Sprzedawca oświadczy że podejmie się usunięcia wad, nie służy uprawnienie do odstąpienia od umowy, żądania obniżenia ceny, wykonywania jakichkolwiek czynności na koszt i ryzyko Sprzedawcy.
35. Z uwagi na charakter towarów Kupującemu nie służy prawo do jednostronnego wyznaczania terminu usunięcia wad przez Sprzedawcę. Sprzedawca deklaruje jednak, że przystąpi do usuwania wad w terminie 14 dni od daty ich skutecznego zgłoszenia i uznania swojej odpowiedzialności. Kupujący akceptuje, że w przypadku elementów wykonywanych na indywidualne zamówienie naprawa może potrwać o tyle dłużej, ile jest konieczne dla wyprodukowania i montażu takiego elementu.
36. Jeżeli strony umówią się na dostarczenie towarów pod wskazany adres, Wady i uszkodzenia mechaniczne powinny zostać zgłoszone przy rozładunku lub w obecności kuriera, każdorazowo poprzez sporządzenie protokołu z udziałem przewożącego kierowcy, kuriera etc.. W każdym innym wypadku wady i uszkodzenia mechaniczne powinny zostać zgłoszone przy odbiorze z zakładu lub magazynu Sprzedawcy.
37. Sprzedawca udziela gwarancji na zasadach i terminach podanych poniżej, której okres jest uzależniony od materiałów z jakich wykonano poszczególne elementy towarów.

A) typ pierwszy gwarancji – w przypadku towarów montowanych na nawierzchniach sypkich (bez względu na to czy ich dostawcą lub sprzedawcą był gwarant tj. montażu na nawierzchniach takich jak piasek, żwir, kora , zrębki. W takim wypadku okres gwarancji wynosi : lina fi 16 – 2 lata, lina fi 18 – 3 lata.

B) typ drugi gwarancji – w przypadku towarów montowanych na nawierzchniach syntetycznych (bez względu na to czy ich dostawcą lub sprzedawcą był gwarant tj. montażu na nawierzchniach takich jak SBR, EPDM, sztuczna trawa. W takim wypadku okres gwarancji wynosi : lina fi 16 – 3 lata, fi 18 – 5 lat.

Gwarancja obejmuje cały produkt i nie obejmuje samej usługi montażu. W ramach gwarancji Sprzedawca zobowiązuje się w terminie realnym technologicznie do naprawy uszkodzonych elementów, jeżeli były użytkowane zgodnie z zaleceniami opisanymi wyżej, lub też, według swojego uznania, do ich wymiany na nowe.

38. Sprzedawca może odstąpić od umowy z ważnych przyczyn, zaś w szczególności ( choć niewyłącznie ) w wypadku gdy:

 1. Kupujący nie udostępni Sprzedawcy przygotowanego do montażu terenu w umówionym terminie,
 2. Kupujący nie udostępni Sprzedawcy podkładów geodezyjnych, o których mowa w  niniejszych Warunkach  lub udostępni podkłady geodezyjne zawierające nieaktualne informacje,
 3. Montaż sprzedanych towarów będzie niemożliwy  z przyczyn leżących po stronie Kupującego ( np. stwierdzenie istnienia instalacji nieujawnionych w podkładach geodezyjnych, niemożność wjazdu na teren ciężkiego sprzętu budowlanego itp. )

39. Odstąpienie od umowy z przyczyn wymienionych w poprzednim punkcie następuje w drodze pisemnego oświadczenia Sprzedawcy, przesłanego Kupującemu listem poleconym.
40. Kupujący może odstąpić od umowy w przypadku gdy :
- zwłoka w wykonaniu umowy leżąca po stronie Sprzedawcy jest dłuższa niż. 30 dni od umówionego przez strony terminu, zaś pisemne wezwanie z wyznaczeniem dodatkowego, realnego technologicznie terminu nie odniesie rezultatu.
- Sprzedawca nie rozpocznie wykonania umowy pomimo ustalenia terminu rozpoczęcia i zwłoka w tym zakresie będzie dłuższa niż 30 zaś pisemne wezwanie z wyznaczeniem dodatkowego, realnego technologicznie terminu nie odniesie rezultatu.
- towary sprzedane w ramach umowy nie spełniają wymogów Polskich Norm, zaś wezwanie do dostarczenia towarów wolnych od wad z wyznaczeniem dodatkowego, realnego technologicznie terminu nie odniesie rezultatu.
41. Sprzedawca zapłaci kupującemu karę umowną w wysokości 10 % ceny sprzedaży netto w przypadku, gdy Kupujący odstąpił od umowy z wyłącznej winy Sprzedawcy.
42. Kupujący zapłaci Sprzedawcy karę umowną:

 1. w wypadku zwłoki w udostępnieniu podkładów geodezyjnych, w wysokości 0,2% ceny sprzedaży netto za każdy dzień zwłoki,
 2. w wypadku uniemożliwienia przedstawicielom Sprzedawcy wstępu w umówionym terminie na teren, na którym planowany jest montaż zakupionych urządzeń, w wysokości 0,2% ceny sprzedaży netto za każdy dzień zwłoki,
 3. w wypadku nieprzygotowania terenu i uniemożliwienia wjazdu ciężkiego sprzętu na teren, na którym planowany jest montaż zakupionych urządzeń, w wysokości 0,2% ceny sprzedaży netto za każdy dzień zwłoki,
 4. w wypadku zwłoki w odbiorze wykonanych robót montażowych ,
  w wysokości 0,2% ceny sprzedaży netto za każdy dzień zwłoki,
 5. w wypadku odstąpienia od umowy przez Sprzedawcę z przyczyn leżących po stronie Kupującego w wysokości 10% ceny sprzedaży netto.
 6. w wypadku rezygnacji Kupującego z nabycia zamówionych urządzeń w wysokości 10% ceny sprzedaży netto.

43. Jeżeli zastrzeżone kary umowne nie pokryją szkody poniesionej przez stronę, to uprawnionej stronie przysługuje prawo żądania odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary umownej, na zasadach ogólnych.

44. Nieważność lub nieskuteczność jakiegokolwiek zapisu niniejszych Warunków nie jest równoznaczna z nieważnością lub nieskutecznością pozostałych zapisów umowy. W miejsce takiego zapisu strony wprowadzą zapis najpełniej oddający ich wspólną wolę w dacie gdy zawierały umowę, której elementem są niniejsze Warunki. W braku takiej możliwości lub do czasu uzyskania takiego stanu obowiązywał będzie przepis prawa powszechnie obowiązującego, który odniesie taki skutek.
45. Strony umów zawartych ze Sprzedawcą zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji handlowych i technicznych otrzymanych w ramach samej sprzedaży oraz kontaktów stron. Stanowią one tajemnicę handlową oraz tajemnicę przedsiębiorstwa Sprzedającego, który nie wyraża zgody na jej ujawnianie w sposób inny, niż w toku urzędowych postępowań w toku których w sposób wyraźny uprawniony organ wezwał do ich przekazania. Sprzedawca nie wyraża też zgody na wykorzystywanie w działalności Kupującego danych technicznych, pomysłów, rysunków, zdjęć modeli ( w tym modeli 3D, plików i informacji, w tym graficznych wizualizacji i zdjęć przekazanych mu w ramach kontaktów stron). Obowiązek zachowania tajemnicy nie jest ograniczony w czasie zaś z tytułu jego przestrzegania Kupujący nie jest uprawniony do jakiejkolwiek gratyfikacji.
46. Umowy podpisane przez Sprzedawcę podlegają w całości polskiemu prawu, zaś spory z nich wynikłe będą rozstrzygane przez Sąd we Wrocławiu.
47. Wszelkie zmiany w samych umowach gdzie jedną ze Stron jest Sprzedawca wymagają dla swojej ważności formy pisemnej. Takiej samej formy wymagają wszelkie zmiany do niniejszych Warunków.